Устав Союза Славян

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Обласна громадська організація «Союз Слов’ян» (надалі ОГО «СС»), є організацією, яка створена у відповідності до норм чинного законодавства України на підставі рішення Установчих зборів ОГО «Союз Слов’ян» (Протокол Установчих зборів № 1 від 21.03. 2010 року).
ОГО «СС» є добровільним громадським об’єднанням громадян, створеним на засадах добровільності та рівноправності своїх членів, що висловили бажання приймати участь у діяльності «СС».
1.2. Офіційна назва об’єднання громадян:
- українською мовою – ОБЛАСНА громадська організація «Союз Слов’ян»;
- російською мовою – ОБЛАСТНАЯ общественная организация «СОЮЗ СЛАВЯН»;
- англійською мовою – REGIONAL non-governmental organization «UNION OF SlovenicS »;
- скорочена назва:
а) українською мовою - ОГО «СС»;
б) російською мовою - ООО «СС»;
в) англійською мовою – RNGO “US”.
1.3. ОГО «СС» сприяє розбудовi національної, правової, соціальної Української держави, спрямованої на захист інтересів громадян України слов’янського походження.
1.4. ОГО «СС» формує та встановлює громадянське суспільство, надає інформаційну та організаційну допомогу фізичним та юридичним особам, які своєю діяльністю сприяють розвитку економічного та інтелектуального потенціалу України, як слов’янської, православної держави.
1.5. ОГО «СС» реалізує свої соціальні, економічні, політичні, наукові, творчі, культурні, інформаційні та інші законні права, та захищає соціальні, економічні, політичні, наукові, творчі, культурні, інформаційні та інші законні права та інтереси своїх членів.
1.6. ОГО «СС» здійснює свою діяльність на території Донецької області і є громадською організацією, яка має місцеві підрозділи на території Донецької області.
1.7. ОГО «СС» у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Законом України «Про об’єднання громадян» та чинним законодавством України, цим Статутом та локальними актами ОГО «СС», що приймаються відповідними органами ОГО «СС» у межах їх статутних повноважень.
1.8. ОГО «СС» діє на основі добровільності, рівноправності її членів (учасників), самоврядування, законності та гласності. ОГО «СС» вільне у виборі напрямів своєї діяльності.
1.9. Засновниками ОГО «СС» є громадяни України слов’янського походження. ОГО «СС» - має бланки, штампи, емблему, вимпел, нагрудний значок, членські квитки, ордени, знаки, медалі, штандарти, службові посвідчення, жетони, грамоти, дипломи, відзнаки, прапори та іншу символіку і атрибутику зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Головою ОГО «СС», та в разі необхідності реєструються у встановленому чинним законодавством України порядку.
1.10. Засновники ОГО «СС» є довічними членами Правління ОГО «СС», та почесними членами ОГО «СС», та мають право голосу під час голосування.
1.11. ОГО «СС» не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, держава не несе відповідальності за зобов’язаннями ОГО «СС». Втручання держави та службових осіб у діяльність ОГО «СС», так само як і втручання ОГО «СС» у діяльність державних органів, службових осіб та у діяльність інших об’єднань громадян не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
1.12. ОГО «СС» є неприбутковою організацією, яка не переслідує комерційних цілей і не ставить перед собою завдань щодо отримання прибутку.
1.13. ОГО «СС» є суверенною, єдиною і неподільною.
1.14. Місцезнаходження центральних статутних керівних органів адміністрації ОГО «СС»: Україна, м. Маріуполь 87510, проспект адмірала Луніна 13 А, квартира 12.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ ОГО «СС».
2.1. Основна мета ОГО «СС» – є сприяння утвердженню людської гідності та честі, відродженню культурних традицій представників слов’янських народів України, реалізації високих стандартів громадського суспільства на основі вітчизняних історичних та культурних традицій. Задоволення та захист інтересів населення слов’янського походження в соціально - економічній та правовій сферах, участь у формуванні та становленні громадянського суспільства, розбудові нацiональної, правової держави - Україна, як слов’янської, православної держави. Надання інформаційної та організаційної допомоги фізичним та юридичним особам, які своєю діяльністю сприяють розвитку економічного та інтелектуального потенціалу України, як слов’янської, православної держави. Реалізації соціальних, економічних, наукових, творчих, культурних, інформаційних та інших законних прав і інтересів своїх членів.
2.2. Головним завданням ОГО «СС» є задоволення та захист інтересів членів ОГО «СС» в соціально-економічній та правовій сферах; участь у формуванні та становленні громадського суспільства, розбудові національної, слов’янської, правової та соціальної держави; надання підтримки та допомоги фізичним та юридичним особам, які своєю діяльністю сприяють розвитку економічного та інтелектуального потенціалу України, як слов’янської, православної держави; реалізації соціальних, економічних, наукових, творчих, культурних, інформаційних та інших законних прав і інтересів своїх членів.
2.3. Для виконання завдань ОГО «СС» у встановленому чинним законодавством України порядку реалізує в процесі своєї діяльності наступні завдання:
2.3.1. Визначає основні напрямки та перспективи розвитку організації.
2.3.2. Сприяє практичному здійсненню та розповсюдженню загальнодержавних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на формування суспільного розуміння важливої ролі національного, слов’янського, інформаційного суспільства та зв’язків із громадськістю.
2.3.3. Сприяє формуванню і відстоюванню громадянської позиції та захист конституційних прав громадян (громадянських, політичних, соціальних, економічних культурних, екологічних та ін.), захист прав певних прошарків населення (жіночі, молодіжні, дитячі правозахисні організації тощо), захист прав окремих категорій громадян, зокрема ветеранів, інвалідів, чорнобильців, військовослужбовців, солдатських матерів, колишніх політичних в’язнів та репресованих, працівників, підприємців, споживачів, ошуканих вкладників, національних меншин, біженців та ін.
2.3.4.Започатковує, організовує та забезпечує виконання програм моніторингу діяльності уряду, центральних органів виконавчої влади, місцевих органів влади, територіальних підрозділів виконавчої влади, парламентської більшості, парламентської опозиції щодо формування та реалізації державної політики, спрямованої на вирішення актуальних проблем загальнодержавного та/чи місцевого розвитку.
2.3.5. Започатковує, організовує та забезпечує виконання програм щодо забезпечення ефективної участі представників громадськості у процесах підготовки, прийняття та реалізації органами влади управлінських рішень, а також у контролі за їх виконанням.
2.3.6. Ініціює запровадження нових форм та/або удосконалення існуючих форм взаємодії та діалогу громадських організацій з фракціями та комітетами Верховної Ради України, а також центральними та місцевими органами виконавчої влади.
2.3.7. Започатковує, організовує та забезпечує виконання програм громадського моніторингу діяльності місцевих рад та їх органів, а також міських (сільських, селищних) голів, щодо вирішення актуальних проблем місцевого розвитку.
2.3.8. Ініціює запровадження різноманітних інструментів представлення та відтворення індивідуальних та колективних прав жителів міст, селищ, сіл як членів територіальних громад, через діяльність громадських організацій та/або органів самоорганізації населення.
2.3.9. Відпрацьовує механізми громадського впливу на діяльність органів та посадових осіб вищих органів законодавчої та виконавчої влади, а також місцевого самоврядування та їх корегування в інтересах громадян.
2.3.10. Сприяє у формуванню і відстоюванню громадянської позиції.
2.3.11. Захищає законні інтереси членів ОГО «СС» у державних та громадських органах та організаціях.
2.3.12. ОГО «СС» виступає засновником засобів масової інформації та Інтернет видань, сприяє розвитку інформаційної інфраструктури масових комунікацій.
2.3.13. Організовує та забезпечує проведення громадських слухань та дебатів з актуальних проблем сучасності (в тому числі економічних; екологічних; проблем освіти; мовних та культурно - історичних проблем; проблем охорони здоров’я; тощо), шляхом проведення конференцій, круглих столів, тощо.
2.3.14. З метою досягнення статутних цілей ініціює, організує, впроваджує та підтримує заходи, направлені на розвиток та удосконалення творчих та наукових потреб та здібностей своїх членів.
2.3.15. Сприяє залученню широкого кола громадян України слов’янського походження до активної інформаційної, суспільної, наукової, культурно-просвітницької діяльності.
2.3.16. Сприяє захисту законних прав та інтересів своїх членів в різних галузях їх діяльності (науки, освіти, в впровадженні наукових, науково-дослідницьких, освітніх та інших програм).
2.3.17. Сприяє та підтримує розвиток міжнародних контактів слов’янських громад, громадських та благодійних організацій слов’янський направленості. Бере участь у розвитку міжнародних зв’язків у різних галузях суспільного життя з організаціями і установами інших держав. Приймає участь у створенні культурних центрів, встановлені пам`ятників та монументів, відзначенні пам`ятних дат, проведенні форумів, сприяє культурному обміну, розвиває міжнаціональні відносини.
2.3.18. Організовує залучення партнерів (як українських, так і іноземних) до участі в програмах та проектах, започаткованих ОГО «СС», в межах своїх цілей та завдань.
2.3.19. Приймає участь (залучається до програм та проектів) у програмах та проектах інших громадських організацій, фондів, тощо, які здійснюються в межах цілей та завдань ОГО «СС», в тому числі у формуванні, розробці та реалізації будь-яких заходів, спрямованих на розвиток правових знань в Україні; у різноманітних дослідженнях у різних галузях права; підвищенні рівня правової обізнаності громадян та юридичних осіб у різних галузях права; ліквідації проявів правового нігілізму тощо.
2.3.20. Сприяє (бере участь) в програмах (проектах, заходах), направлених на підвищення рівня охорони здоров’я (оздоровчо-профілактичного характеру, своєчасного діагностування, медичного контролю та медичних послуг), як членів ОГО «СС», так і інших громадян України.
2.3.21. Залучається та організує залучення свої членів до участі, з боку громадськості, у виборчих процесах, в порядку передбаченому нормами діючого законодавства України.
2.3.22. З метою досягнення статутних цілей сприяє організації та бере участь у пропаганді і популяризації фізичної культури, спорту та туризму серед широких верств слов’янського населення.
2.3.23. Сприяє духовному, нацiональному, єднанню слов’янського суспільства та розвитку православiя.
2.3.24. Здійснює благодійну діяльність та приймає участь у благодійних акціях.
2.3.25. Здійснює будь-які інші дії, які не заборонені діючим законодавством України та відповідають статутним цілям, меті та завданням ОГО «СС».
2.4. ОГО «СС» надає допомогу органам і підрозділам правоохоронних та силових структур у визначені правових та організаційних засад запобігання корупції, економічної безпеки, та внутрішнього контролю за дотриманням антикорупційного законодавства:
2.4.1. Виявляє та оприлюднює прояви корупційних діянь.
2.4.2. Усуває наслідки корупційних діянь державних службовців усіх рівнів та співробітників органів місцевого самоврядування.
2.4.3. Готує пропозиції щодо вдосконалення антикорупційної та правозахисної політики. Бере участь у діяльності місцевих органів протидії корупції, виконує інші антикорупційні дії.
2.4.4. Сприяє активізації процесу формування свідомої і активної позиції громадського суспільств щодо подальшого розвитку державної антикорупційної політики та підтримки громадських ініціатив з участі у цьому процесі.
2.4.5. Сприяє реалізації громадянами України конституційного права на участь в управлінні державними справами та контролю за діяльністю усіх органів державної влади у сфері формування та реалізації державної антикорупційної політики.
2.4.6. Інформує органи державної влади і органи місцевого самоврядування про факти порушень посадовими особами органу влади підпорядкованими (підконтрольними) йому установами антикорупційного законодавства, фінансово-бюджетної дисципліни, зловживання керівником органу службовим становищем.
2.4.7. Проводить оцінку ефективності роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
2.5. ОГО «СС» ставить своєю метою об‘єднання громадян України слов’янського походження для відродження слов’янської духовності, прилучення до слов’янської культури та її популяризації, вивчення мов, історії і звичаїв слов’янських народів, що проживають в Україні:
2.5.1. Відродження національної свідомості, росту духовного, культурного, освітнього, соціального, економічного рівня громадян слов’янського походження, що проживають на території Україні.
2.5.2. Організація роботи національних конкурсів, семінарів, конференцій, симпозіумів, виставок, фестивалів, добродійних й громадських акцій.
2.5.3. Проведення заходів на підтримку православія, вiдродження православної віри.
2.5.4. Проведення заходів щодо вивчення, узагальнення, оприлюднення наслідків впливу на громадське суспільство діяльності та юридичні підстави розміщення закритих (таємних) іноземних організацій їх філій і представництв (представників), масонських лож і клубів, лицарських Орденів і Приоратів, радикальних релігійних угруповань, течій, сект, братств, посольств, місій та місіонерів усіх конфесій на території України.
2.5.5. Проведення заходів з протидії тоталітаристським організаціям, їх філіям і представництвам (представникам), масонським ложам і клубам, лицарським Орденам і Приоратам, радикальним релігійним угрупованням, сектам, братствам, посольствам, місіям та місіонерам усіх конфесій на території України, діяльність яких спрямована на руйнування національних культур, домінування в Державі та на насадження власних ідеологічних доктрин і свого світогляду у досягненні політичної і економічної влади через перерозподіл фінансово-матеріальних ресурсів Держави на користь Елітної верхівки керівництва цих організацій.
2.5.6. Проведення заходів з виявлення та оприлюднення інформації про деструктивні організації, об`єднання, масонські ложі, клуби, лицарські Ордени і Приорати, радикальні релігійні угруповання, секти, братства, посольства, місії та місіонерів, які своєю діяльністю наносять шкоду традиційній національній культурі, сприяють розповсюдженню цинізму, нігілізму, есхолатичних настроїв, аморальності, поневіряння і бездуховності.
2.5.6. Активно протидіяти любим спробам глобалізації, космополітизму, ідеологічним доктринам руйнуючим національну культуру слов’янських народів.

3. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ТА ПРАВА ОГО «Союз Слов’ян».
3.1. ОГО «СС» має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до норм чинного законодавства України та Статуту.
3.2. ОГО «СС» має власні бланки, емблеми, нагрудні знаки, членські квітки, знаки, жетони, медалі, грамоти, іншу символіку та атрибутику зі своїм найменуванням (назвою), гаслами та девізами. Затвердження та виготовлення символіки та інших атрибутів ОГО «СС» здійснюється у відповідності до норм діючого законодавства України, Статуту та рішенням компетентних статутних органів.
3.3. ОГО «СС» реєструється шляхом повідомлення в органах юстиції та набуває статусу юридичної особи після проведення державної реєстрації за місцем знаходження. Після державної реєстрації ОГО «СС» має самостійний баланс, рахунки (поточні, депозитні та інші, як в національній валюті України, так і в іноземних валютах) у відповідних банківських та інших фінансових установах, печатки та кутові штампи.
3.4. ОГО «СС» не несе відповідальності за зобов’язаннями засновників та членів організації. Засновники та члени організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями ОГО «СС».
3.5. ОГО «СС» не несе відповідальності за зобов’язаннями держави і держава не несе відповідальності за зобов’язаннями ОГО «Союз Слов’ян».
3.6. ОГО «СС» несе відповідальність, передбачену Законом України «Про об’єднання громадян» та іншими нормами діючого законодавства України.
3.7. Для досягнення цілей і завдань, визначених Статутом, ОГО «СС», з моменту подання повідомлення про своє створення в органах юстиції, користується наступними правами:
- представляє і захищає свої законні інтереси, інтереси своїх членів та за дорученням інтереси третіх осіб у державних та громадських органах; може бути стороною, позивачем та відповідачем у судах (загальної юрисдикції, господарських, адміністративних, третейських, тощо);
- проводить масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
- ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші об'єднання громадян слов’янського походження, надає допомогу в їх створенні;
- одержує, в установленому нормами діючого законодавства України, від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
- вносить, в установленому нормами діючого законодавства України, до органів влади і управління пропозиції;
- розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та цілі;
- у порядку встановленому діючим законодавством засновує засоби масової інформації;
- може започатковувати (виступати ініціатором) створення об’єднань громадських організацій (рухів, спілок, конгресів, асоціацій, блоків, тощо), та входити до таких об’єднань, в порядку передбаченому нормами діючого законодавства України та Статуту ОГО «СС»;
- відповідно до своїх статутних завдань (цілей та мети) може засновувати та/або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об'єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України;
- за рішенням зборів, може вносити зміни до статуту ОГО «СС»;
- може виступати з моменту державної реєстрації учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права, в тому числі набувати прав власності на рухоме та нерухоме майно, земельні ділянки, інтелектуальну власність, тощо;
- у порядку встановленому діючим законодавством може створювати (засновувати) установи, організації, підприємства (в тому числі з правами юридичної особи) необхідні для виконання статутних цілей;
- виступає учасником цивільно-правових та господарських відносин, може набувати майнові та немайнові права;
- може мати рухоме та нерухоме майно на праві власності;
- може бути позивачем та відповідачем у судах (у тому часі за дорученням), господарському або третейському судах тощо;
- може одержувати від органів державної влади та управлінь, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну ОГО «СС» для реалізації своїх статутних цілей та завдань;
- може вносити пропозиції до органів влади та управлінь з приводу розвитку громадянського  суспільства;
- користується також іншими правами та пільгами громадської організації, передбаченими чинним законодавством України;
- може користуватися іншими правами у відповідності до норм чинного законодавства України, вчиняти інші дії, незаборонені чинним законодавством України.
3.8. ОГО «СС» є неприбутковою організацією згідно з нормами відповідних законів України, яка не переслідує комерційних цілей і не ставить перед собою завдань щодо отримання прибутку.

4. Членство у ОГО «СС».
умови і порядок прийому ТА ВИБУТТЯ членІВ ОГО «СС».
права і обов'язки членів ОГО «СС».
4.1. Членами ОГО «СС» можуть бути особи слов’янського походження, які досягли 18 років та які розподіляють та підтримують предмет діяльності та мету (цілі) ОГО «СС», зобов’язуються дотримуватися Статуту ОГО «СС» та виявили своє добровільне бажання стати членом ОГО «СС».
4.2. Членство в ОГО «СС» є індивідуальним.
4.3. ОГО «СС» формується та функціонує на таких принципах:
4.3.1. Добровільності вступу до членства та виходу з членства у ОГО «СС».
4.3.2. Законності та гласності.
4.3.3. Рівноправності членів ОГО «СС», та самоврядування.
4.3.4. Виборності та підзвітності керівних органів ОГО «СС».
4.3.5. Широкому та всебічному обговоренні питань діяльності ОГО «СС» за рахунок активної участі членів ОГО «СС» у вирішенні усіх питань організації та діяльності ОГО «СС».
4.4. Прийом до ОГО «СС» здійснюється на підставі відповідного подання керівника місцевого підрозділу ОГО «СС» та/або шляхом подачі особистої заяви та анкети кандидата до вступу, на ім’я Голови ОГО «СС», рішенням Правління ОГО «СС».
4.5. Рішення про прийом у члени ОГО «СС» затверджується Головою ОГО «СС».
4.6. Документи про прийом у члени ОГО «СС» видаються члену, а копії цих документів зберігаються в архіві ОГО «СС».
4.7. Членство в ОГО «СС» припиняється:
- заявою члена;
- за грубе порушення Статуту та законодавства України, рішенням Голови ОГО «Союз Слов’ян», або відповідного керівника міського підрозділу ОГО «СС», або рішенням Правління ОГО «СС» та затверджуються Головою ОГО «СС».
4.8. Умови і порядок прийому та вибуття членів ОГО «СС», їх права та обов’язки визначаються нормами діючого законодавства України та положеннями Статуту. Процедура набуття та/або припинення членства в ОГО «СС» регламентується «Положенням про членство», яке приймається рішенням Правління ОГО «СС» та затверджується Головою ОГО «СС».
4.9. Члени ОГО «СС» мають право:
4.9.1. Брати участь в діяльності статутних органів та структурних підрозділів ОГО «СС», обирати та бути обраними до статутних органів ОГО «СС».
4.9.2. Вносити на розгляд статутних органів ОГО «СС» пропозиції з питань діяльності ОГО «СС», брати участь в обговоренні цих питань.
4.9.3. Брати участь в голосуванні на Загальних зборах ОГО «СС».
4.9.4. Добровільно вийти з ОГО «СС», попередивши про це публічно або письмово Голову ОГО «СС», або через керівника відповідного місцевого осередку ОГО «СС» не пізніше, як за місяць до дня свого виходу.
4.9.5. Члени ОГО «СС», мають та користуються іншими правами, передбаченими нормами чинного законодавства України, Статутом, та іншими внутрішніми положеннями ОГО «СС», які приймаються та затверджуються відповідними органами ОГО «СС», в межах їхніх статутних повноважень.
4.10. Члени ОГО «СС» зобов’язані:
4.10.1. Дотримуватися вимог Статуту ОГО «СС», локальних актів ОГО «СС», що приймаються відповідними статутними органами управління в межах їх статутних повноважень, та виконувати рішення Зборів та інших статутних органів управління ОГО «СС», прийнятих в межах їх статутної компетенції.
4.10.2. Виконувати взяті на себе у встановленому порядку перед ОГО «СС» зобов‘язання, що стосуються інтересів ОГО «СС».
4.10.3. Утримуватися від дій, які можуть принести шкоду ОГО «СС» або нашкодити її репутації. Повідомляти про такі дії третіх осіб безпосередньо Голову ОГО «СС».
4.10.4. У будь-яких ситуаціях підтримувати високий авторитет ОГО «СС», вживати всіх заходів для захисту її честі і гідності.
4.10.5. Надавати необхідну допомогу іншим членам ОГО «СС».
4.10.6. Примати активну участь у сіх масових подіях ОГО «СС».
4.10.7. Стояти на засадах слов’янської моралі, наполегливо і гармонійно розвивати свою особистість.
4.10.8. Гідно нести звання члена ОГО «СС», чесно і відкрито виступати проти аморальності.
4.10.9. Виконувати інші обов‘язки, передбачені чинним законодавством України, Статутом та локальними актами ОГО «СС», що приймаються відповідними статутними органами ОГО «СС» в межах їх статутних повноважень.
4.11. За активну участь в діяльності ОГО «СС» по відношенню до членів ОГО «СС» здійснюються заохочувальні заходи (матеріальні винагороди, пам’ятні подарунки, тощо). Порядок здійснення та форми заохочувальних заходів визначається «Положенням про заохочувальні заходи за активну діяльність», яке приймається та затверджується Правлінням ОГО «СС».
4.12. За порушення положень Статуту, нанесення моральної шкоди чи матеріальних збитків ОГО «СС» та/або членам ОГО «СС», - до членів ОГО «СС» можуть бути застосовані наступні дисциплінарні санкції (цей перелік є вичерпним):
4.12.1. Попередження.
4.12.2. Виключення із складу (позбавлення членства) ОГО «СС».
4.13. Член ОГО «СС» за рішенням Правління ОГО «СС» затвердженим Головою ОГО «СС», за поданням керівника відповідного місцевого осередку ОГО «СС», має бути виключений із складу (позбавлення членства) ОГО «СС» у разі:
4.13.1. Систематичного (тобто більше двох випадків) не виконання, або не належного виконання членом ОГО «СС» своїх обов’язків, передбачених Статутом.
4.13.2. Якщо член ОГО «СС» своїми діями та/або бездіяльністю перешкоджає здійсненню статутних завдань ОГО «СС», проводить антидержавну діяльність.
4.13.3. Порушення членом ОГО «СС» положень Статуту.
4.13.4. Вчинення членом ОГО «СС» дій, що дискредитують (завдають шкоду) ОГО «СС» та/або іншому члену ОГО «СС».

5. Порядок утворення і діяльності статутних органів ОГО «СС», місцевих осередків ОГО «СС», та їх повноваження.
5.1. Управління ОГО «СС» здійснюється на засадах рівноправності членів ОГО «СС», самоврядування, законності, гласності, активної участі членів ОГО «СС» у вирішенні всіх питань діяльності ОГО «СС».
5.2. Органами управління та контролю ОГО «Союз Слов’ян» є:
5.2.1. Загальні збори членів ОГО «Союз Слов’ян».
5.2.2. Правління ОГО «Союз Слов’ян».
5.3. Вищим органом управління ОГО «СС» є Загальні збори членів ОГО «СС» (далі Загальні збори). У Загальних зборах мають право безпосередньо або за дорученням брати участь усі члени ОГО «СС». Загальні збори повноважні приймати рішення по будь-яким питанням діяльності ОГО «СС», які не суперечать чинному законодавству України.
5.3.1. Право участі у Загальних зборах мають члени ОГО «СС», які на день проведення Загальних зборів набули права членства в ОГО «СС». Кожний член ОГО «СС» в Загальних зборах має 1 (один) голос.
5.3.2. Член ОГО «СС» має право передавати своє право участі та голосування в Загальних зборах виключно іншим членам ОГО «СС». Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може бути посвідчена, одним із засобів:
- нотаріусом, у відповідності до чинного законодавства України;
- керівником місцевого осередку ОГО «СС», до складу якого входить член ОГО «СС», який надає таку довіреність;
- Головою Правління ОГО «СС».
5.3.3. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть не менше ніж 51 (п’ятдесят один) відсоток від загальної кількості членів ОГО «СС».
5.3.4. Члени ОГО «СС» (та/або їх представники), які беруть участь у Загальних зборах реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний член ОГО «СС», який прибув для участі у відповідних Загальних зборах. Реєстрація членів ОГО «СС», які прибули для участі у відповідних Загальних зборах, здійснюється реєстраційною комісією у складі трьох осіб, створеною за рішенням Правління ОГО «СС». Цей реєстр підписується усіма членами реєстраційної комісії.
5.3.5. До компетенції Загальних зборів належить прийняття рішень з наступних питань:
5.3.5.1. Затвердження планів діяльності ОГО «СС» та звітів про їх виконання;
5.3.5.2. Внесення змін до Статуту ОГО «СС».
У виключних випадках (у разі унеможливлення або утруднення діяльності ОГО «СС», наприклад, у зв’язку зі змінами до чинного законодавства України) зміни та доповнення до Статуту можуть бути внесені за рішенням спільного засідання Правління ОГО «СС», з наступним, обов’язковим затвердженням внесених змін та доповнень черговими Загальними зборами.
5.3.5.3. Затвердження рішень виконавчих органів ОГО «СС» про створення, реорганізацію та ліквідацію госпрозрахункових установ і організацій (підприємств), прийнятих за звітний період;
5.3.5.4. Затвердження кількісного (чисельного) та персонального складу Правління ОГО «СС», обрання (призначення) із складу обраного Правління ОГО «СС» - Голови ОГО «СС»;
5.3.5.5. Визначення порядку, джерел створення, поповнення та використання фондів ОГО «СС»;
5.3.5.6. Прийняття рішення про припинення діяльності ОГО «СС» та призначення ліквідаційної комісії.
5.3.6.Загальні збори мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності ОГО «СС», що не суперечать чинному законодавству України.
5.3.7. Загальні Збори скликаються не рідше одного разу на рік за рішенням Правління ОГО «СС».
5.3.8. Проект порядку денного Загальних зборів розробляється Правлінням ОГО «СС» та затверджується Головою ОГО «СС».
Правління ОГО «СС» організує та забезпечує повідомлення всіх членів ОГО «СС» про дату проведення Загальних зборів та порядок денний відповідних Загальних зорів, в строк не пізніше ніж за 10 днів до призначеної дати проведення відповідних Загальних зборів.
5.3.9. Ведення Загальних зборів забезпечується Головою та Секретарем Загальних зборів, які обираються Загальними зборами після оголошення результатів роботи мандатної комісії.
5.3.10. Підрахунок голосів, під час голосування за питаннями порядку денного відповідних Загальних зборів, забезпечується лічильною комісією (у кількості не менш ніж трьох осіб), яка обирається (затверджується) відповідними Загальними зборами.
5.3.11. Рішення за будь якими питаннями, внесеними до порядку денного, на Загальних зборах приймаються простою більшістю голосів.
5.3.12. Позачергові Загальні Збори можуть бути скликані за ініціативою (вимогою, рішенням) Голови ОГО «СС», Правління ОГО «СС», або на вимогу не менше 3/4 членів ОГО «СС».
5.4. Правління ОГО «СС» (далі Правління).
5.4.1. Із складу членів ОГО «СС» утворюється Правління. Чисельний та персональний склад Правління та Голова ОГО «СС» затверджується Загальними зборами.
5.4.2. Голова ОГО «СС» є Головою Правління ОГО «СС», та виконує безпосередньо або через делегування повноважень третім особам функцій виконавчого органу ОГО «СС».
5.4.3. До компетенції Правління належить прийняття рішень з наступних питань:
5.4.3.1. Затверджує «Положенням про членство» і «Положення про місцеві осередки ОГО «СС»», та вносить відповідні зміни до цих Положень у разі необхідності і задля ефективної подальшої роботи місцевих осередків.
5.4.3.2.Приймає рішення про заснування (створення), реорганізацію та ліквідацію госпрозрахункових установ і організацій (підприємств) ОГО «СС»»;
5.4.3.3. Забезпечує виконання рішень Загальних зборів;
5.4.3.4. Затверджує кошториси програм, проектів та інших заходів, які здійснюються ОГО «СС», контролює їх виконання;
5.4.3.5. Затверджує рішення про придбання та відчуження майна ОГО «СС», вартість якого перевищує суму еквівалентну 100 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент такого придбання або відчуження (продажу);
5.4.3.6. Виходячи з потреб кошторису, затверджує розмір членських внесків на відповідний термін (як правило рік);
5.4.3.7. Вирішує інші питання поточної діяльності ОГО «СС» щодо досягнення мети та виконання цілей та завдань ОГО «СС».
5.4.4. Свої функції та обов’язки Правління здійснює шляхом проведення відповідних засідань. Засідання Правління скликаються Головою ОГО «СС» або Засновниками ОГО «СС». Члени Правління мають право передавати своє право участі та голосування в засіданнях Правління іншим членам Правління.
Засідання Правління вважаються правомочними, якщо в засіданні беруть участь безпосередньо не менше ніж половина членів Правління і, з урахуванням довіреностей від інших членів Правління, в засіданні бере участь не менш ніж 2/3 голосів. Присутність/відсутність Засновників не враховується під час підрахунку чисельності присутніх і визначення правомочності зібрання.
Голосування в засіданнях Правління провадиться за принципом – 1 (один) член Правління – 1 (один) голос. У разі розподілу голосів порівну голос Голови ОГО «СС» є вирішальним.
Засідання Правління, з питань винесених для обговорювання та прийняття рішень, можуть провадитися шляхом опитування членів Правління. Голова ОГО «СС» забезпечує процедуру опитування членів Правління з відповідних питань шляхом направлення їм письмових повідомлень, з викладеними питаннями та запропонованими рішеннями. Прийняття рішень при проведенні засідань Правління шляхом опитування здійснюється за загальним принципом, згідно положень цього пункту.
5.4.5. Засідання Правління скликаються Головою ОГО «СС» по мірі необхідності, але не менше ніж 1 раз на півроку.
5.4.6. Голова ОГО «СС» та члени Правління здійснюють свої повноваження на громадських засадах без отримання винагороди (заробітної плати).
5.4.7. Очолює та керує роботою Правління Голова ОГО «СС», до обов’язків якого належать:
5.4.7.1. Скликання та ведення засідань Правління;
5.4.7.2. Забезпечення ведень протоколів засідань Правління;
5.4.8. Виконуючи свої обов’язки Голова ОГО «СС»:
5.4.8.1. Без доручення здійснювати дії від імені ОГО «СС», в тому числі без довіреності здійснювати представництво ОГО «СС» в усіх закладах, підприємствах та організаціях усіх форм власності, державних органах та судах (господарських судах), як в Україні, так і за її межами;
5.4.8.2. Видавати та затверджувати довіреності особам, яким доручається представництво ОГО «СС» в усіх закладах, підприємствах та організаціях усіх форм власності, державних органах та судах (господарських судах), як в Україні, так і за її межами;
5.4.8.3. На підставі рішень, прийнятих Загальними зборами та Правлінням видавати розпорядження (накази, приписи, інші розпорядчі документи) стосовно питань організаційної, фінансово - господарської діяльності та іншої діяльності ОГО «СС».
Розпорядження (накази, приписи, інші розпорядчі документи), видані Головою ОГО «СС» на підставі відповідних рішень Загальних зборів та Правління є обов’язковими для виконання іншими органами та посадовими особами ОГО «СС».
Надання усіма органами та посадовими особами ОГО «СС» інформації Голові Правління, на його вимогу, є обов’язковим.
5.5. ОГО «СС» в порядку та формах, у відповідності до норм чинного законодавства, утворює місцеві осередки.
5.5.1. Місцевими осередками (місцевими підрозділами) ОГО «СС» є поселкові, районні, міські осередки ОГО «СС».
5.5.2. Місцеві осередки (місцеві підрозділи) ОГО «СС» створюються за власною ініціативою членів ОГО «СС» за місцем їх проживання та діють в порядку передбаченому Статутом.
5.5.3. Рішення про створення відповідного місцевого осередку ОГО «СС» приймають збори членів ОГО «СС», які виявили бажання створити місцевий осередок ОГО «СС» за місцем свого проживання.
Після прийняття рішення про створення місцевого осередку ОГО «СС» члени місцевого осередку ОГО «СС» повідомляють Правління ОГО «СС» про створення відповідного місцевого осередку.
Правління ОГО «СС» своїм рішенням затверджує створення місцевого осередку.
5.5.4. Місцеві осередки (місцеві підрозділи), із складу власних членів ОГО «СС» обирають строком на один рік Керівника місцевого осередку та інші органи місцевого осередку.
5.5.5. Вищим органом місцевого осередку ОГО «СС» є збори членів місцевого осередку (місцевого підрозділу) ОГО «СС».

6. Господарська діяльність ОГО «Союз Слов’ян».
6.1. З метою виконання статутних завдань і цілей з моменту набуття статусу юридичної особи, ОГО «СС» має право здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення (заснування) госпрозрахункових установ і організацій (підприємств) із статусом юридичної особи. Порядок заснування (створення) відповідних госпрозрахункових установ і організацій (підприємств) встановлюється нормами чинного законодавства України.
6.2. Госпрозрахункові установи і організації (підприємства) створюються ОГО «СС» в порядку передбаченому Статутом ОГО «СС» та діють у відповідності до власних статутів (положень), які затверджуються в порядку, встановленому Статутом ОГО «СС».
6.3 ОГО «СС», його територіальні осередки з моменту набуття статусу юридичної особи та створені госпрозрахункові установи і організації (підприємства) ведуть оперативний та бухгалтерський облік; статистичну звітність; інші види обліку та звітності своєї діяльності; в порядку та формах, згідно до вимог норм чинного законодавства України.
6.4. Контроль за окремими сторонами діяльності територіальні осередки та створених госпрозрахункових установ і організацій (підприємств) здійснюють державні податкові органи та інші органи відповідно до вимог норм чинного законодавства України.
Органи, що контролюють окремі сторони діяльності ОГО «СС» його територіальних осередків та створених госпрозрахункових установ і організацій (підприємств), здійснюють повноваження в межах своєї компетенції, яка встановлюється діючими законодавчими актами України. ОГО «СС» його територіальні осередки та створені госпрозрахункові установи і організації (підприємства) мають право не виконувати вимоги цих органів, якщо ці вимоги виходять за межі їх повноважень.

7. Кошти та майно ОГО «Союз Слов’ян».
7.1. ОГО «СС» здійснює згідно з чинним законодавством України володіння, користування та розпорядження належними їй на праві власності коштами та майном відповідно до цілей своєї статутної діяльності та призначення коштів та майна.
7.2. Власність ОГО «СС» становлять майно та грошові кошти, а також будинки та споруди (або їх частини), обладнання, транспортні засоби, різноманітне устаткування, інвентар, матеріали та інше майно, які передані ОГО «СС» її засновниками, членами або іншими юридичними та/або фізичними особами, пожертвуване ними, чи набуте ОГО «СС» на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України. ОГО «СС» також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.
7.3. ОГО «СС» набуває право власності на:
7.3.1. Кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами ОГО «СС» та іншими фізичними та/або юридичними особами.
7.3.2. Членські внески.
7.3.3. Добровільні пожертвування громадян, підприємств, установ та організацій.
7.3.4. Майно, придбане за рахунок власних коштів.
7.3.5. Пасивні доходи.
7.3.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
7.4. ОГО «СС» від підприємств всіх форм власності, організацій та установ, а також фізичних осіб може одержувати у найом, включаючи оренду, та/або безоплатне різноманітне устаткування, інвентар, матеріали, тощо.
7.5. Кошти та майно ОГО «СС» направляються на забезпечення її статутної діяльності, заходів, які проводяться згідно з затвердженою ОГО «СС» програмою, а також на формування резервних фондів, виплат за виконання робот за завданням ОГО «СС», матеріального заохочення для членів та працівників ОГО «СС».
7.6. Кошти, отримані ОГО «СС» у вигляді членських внесків, використовуються для забезпечення основної діяльності організації. Сплата членських внесків дає право членами на пріоритетне користування послугами ОГО «СС», що відповідають статутним завданням організації.

8.Припинення діяльності ОГО «Союз Слов’ян».
8.1. Припинення діяльності ОГО «СС» може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).
8.2. Реорганізація ОГО «СС» здійснюється за рішенням Зборів.
8.3. В разі реорганізації ОГО «СС» всі належні їй права і обов’язки переходять до її правонаступника (ів).
8.4. Ліквідація ОГО «СС» здійснюється на підставі:
8.4.1. Рішення Зборів ОГО «СС».
8.4.2. Рішення суду у передбаченому чинним законодавством України порядку.
8.5. Ліквідація ОГО «СС» здійснюється призначеною ліквідаційною комісією. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами ОГО «СС».
8.6. Ліквідаційна комісія оцінює наявні майно та кошти ОГО «СС», виявляє її дебіторів і кредиторів та розраховується з ними за рахунок коштів майна ОГО «СС», вживає заходів до оплати боргів ОГО «СС», складає та затверджує ліквідаційний баланс та подає його органу, що призначив ліквідаційну комісію.
8.7. У разі ліквідації ОГО «СС» її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОГО «Союз Слов’ян».
9.1. Зміни та доповнення до Статуту ОГО «СС» приймаються Зборами ОГО «СС». Внесені зміни та доповнення до Статуту ОГО «СС» вступають в дію у строки та порядку, передбаченому нормами чинного законодавства України, а у разі обов’язковості державної реєстрації відповідних змін та доповнень до Статуту після їх державної реєстрації у відповідності до норм чинного законодавства України.
9.2.Зміни та доповнення до Статуту ОГО «СС» ініціюються місцевими осередками, Правлінням ОГО «СС» або Головою ОГО «СС», та виносяться на розгляд Зборов ОГО «СС» за поданням Голови ОГО «СС»